Cari Arti Kata

Tag: talak

talak bain

Pengertian talak bain adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? talak bain : talak tiga Definisi ?

talak dua

Pengertian talak dua adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? talak dua : pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah Definisi ?

talak satu

Pengertian talak satu adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? talak satu : pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah Definisi ?

talak tiga

Pengertian talak tiga adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? talak tiga : perceraian yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus) Definisi ?

surat talak

Pengertian surat talak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? surat talak : surat cerai Definisi ?

menjatuhkan talak

Pengertian menjatuhkan talak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menjatuhkan talak : men.ja.tuh.kan talakmenceraikan istri Definisi ?

menggantung talak

Pengertian menggantung talak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menggantung talak : meng.gan.tung talak[ki] menahan atau mempersukar terlaksananya perceraian yang diminta pihak istri Definisi ?

menebus talak

Pengertian menebus talak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menebus talak : me.ne.bus talakbercerai atas permintaan pihak perempuan dengan mengembalikan maskawin yang telah diterimanya Definisi ?

permohonan cerai talak

Pengertian permohonan cerai talak adalah: Subjek Definisi Peradilan Agama ? permohonan cerai talak : Surat permohonan suami untuk mengucapkan talak agar dapat bercerai dengan istrinya. Definisi ?

talak

Pengertian talak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? talak : ta.lak[n Isl] perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan Malaysia (Dewan) ? talak pelepasan ikatan nikah dgn ucapan talak, cerai, dsb oleh suami: dgn mudah ia menjatuhkan ~ kpd isterinya; ~ bain talak yg tidak boleh dirujuk kembali; ~ dua talak rajii yg dijatuhkan dua kali secara berasingan atau dgn lafaz talak dua; ~ rajii talak yg masih boleh dirujuk kembali (pd talak […]

Laman Berikutnya »