Cari Arti Kata

Tag: samudana

samudana

Pengertian samudana adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? samudana : kata-kata semu (menguaktabirsejarah.blogspot.co.id — Dr. Purwadi, M.Hum — Eko Priyo Purnomo, SIP) Definisi ?