Tag: perkara

tunggakan perkara

Pengertian tunggakan perkara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tunggakan perkara : tung.gak.an perkaraperkara yang belum disidangkan Definisi ?

samping perkara

Pengertian samping perkara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? samping perkara : [Huk] kewenangan jaksa agung untuk tidak menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan kepentingan umum Definisi ?

perkara belakang

Pengertian perkara belakang adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? perkara belakang : tidak penting; (2) urusan nanti (lain waktu) Definisi ?

perkara sipil

Pengertian perkara sipil adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? perkara sipil : perkara (sengketa) antara seseorang dan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan); perkara perdata Definisi ?

perwira penyerah perkara

Pengertian perwira penyerah perkara adalah: Subjek Definisi Militer ? perwira penyerah perkara (Papera) : 1. Seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan berwenang untuk memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan, menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan, memperpanjang penahanan, menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menentukan perkara untuk diselesaikan secara hukum disiplin prajurit dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum.2. Seorang komandan serendah-rendahnya […]

mengheningkan perkara

Pengertian mengheningkan perkara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mengheningkan perkara : meng.he.ning.kan perkaramenjernihkan (menjelaskan) perkara Definisi ?

mengaduk perkara lama

Pengertian mengaduk perkara lama adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mengaduk perkara lama : meng.a.duk perkara lamamembangkit-bangkitkan perkara lama Definisi ?

mendakikan perkara

Pengertian mendakikan perkara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mendakikan perkara : men.da.ki.kan perkaramengajukan perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi Definisi ?

mencari perkara

Pengertian mencari perkara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mencari perkara : men.ca.ri perkaramencari pasal Definisi ?

memanjatkan perkara

Pengertian memanjatkan perkara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? memanjatkan perkara : me.man.jat.kan perkaramemintakan banding pada pengadilan yang lebih tinggi Definisi ?

Laman Berikutnya »