Tag: ngagem

ngagem

Pengertian ngagem adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? ngagem : memakai; Definisi ?