Tag: asas

asas sumber

Pengertian asas sumber adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas sumber : Cara pemungutan pajak yang tergantung atau didasarkan pada adanya sumber disuatu negara. Negara dimana sumber – sumber penghasilan itu berada, berhak memungut pajak, dengan tidak mengingat dimana wajib pajak berada. Definisi ?

asas terbuka

Pengertian asas terbuka adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas terbuka : Yaitu, pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP) Definisi ?

asas terbuka untuk umum

Pengertian asas terbuka untuk umum adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas terbuka untuk umum : Sidang pemeriksaan perkara pidana harus terbuka untuk umum, kecuali diatur oleh UU dalam perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, sidang tertutup untuk umum tetapi pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Definisi ?

asas principle of legality

Pengertian asas principle of legality adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas principle of legality ( kepastian hukum ) : Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Definisi ?

asas priorrestraint

Pengertian asas priorrestraint adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas priorrestraint ( kendali dini ) : Suatu asas yang mempunyai makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Definisi ?

asas publiciteit

Pengertian asas publiciteit adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas publiciteit : Dalam hal pembebanan tanggungan atas benda tidak bergerak ( Hipotik ) maka harus didaftarkan didalam register umum. Definisi ?

asas putusan bersifat erga omnes

Pengertian asas putusan bersifat erga omnes adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas putusan bersifat erga omnes : Putusan Hakim Peradilan administrasi mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul dimasa datang. Definisi ?

asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat

Pengertian asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes) : Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa Definisi ?

asas receprocitet

Pengertian asas receprocitet adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas receprocitet : Apabila suatu negara menerima duta dari negara sahabat, maka negara itu juga harus mengirimkan dutanya. Definisi ?

asas reciprositas

Pengertian asas reciprositas adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas reciprositas : Seorang anak wajib menghormati orang tuanya serta tunduk kepada mereka dan orang tua wajib memelihara dan membesarkan anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing ( Pasal 298 BW , dan seterusnya ). Definisi ?

Laman Berikutnya » « Laman Sebelumnya